За нас

Дружеството е основано през 1994 година в гр. София с предмет на дейност:

  • проектиране на сгради и съоръжения;
  • производство на уникални метални изделия и конструкции.

Екипът на "АРКАДА-22" ООД е изграден от млади и амбициозни специалисти с богат професионален опит. Изграденият стил на работа се характеризира с новаторство и гъвкавост при реализиране на проектите и е основа за респектиращото качество на крайния продукт.Служителите в проектантски отдел имат дългогодишен професионален опит в проектантския процес, членове са на КИИП и притежават нужната квалификация, умения и проектантски ценз.

В процеса на интензивното развитие на строителството в България от 2000г. до наши дни, на строителния пазар се забелязва липса на фирми, занимаващи се с довършителни работи в строителството и по-специално фирми, произвеждащи метални изделия в смисъла на архитектурни интериорни и екстериорни елементи като парапети и козирки на корпоративни, търговски и обществени сгради.

 

Фирма ”АРКАДА-22” ООД е на пазара на метални изделия от 2000г., като от тогава разполага с производствена база, оборудвана за производство на метални конструкции, елементи и окомплектовка за строително – монтажни работи и складова база. Фирмата инвестира собствени финансови средства за оборудване на производствена база и за обучение на висококвалифициран инженерно – технически персонал.

"АРКАДА-22" ООД е редовен член на Камарата на строителите в България /КСБ/ и е вписана в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи със следния обхват:

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР, съгласно НКИД, позиция 45 - Строителство, с цифров код:

  • 45.42 - монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи;
  • 45.45 - други довършителни строителни дейности

Въз основа на направените инвестиции, упорита работа, създадените множество контакти и удачни решения за всеки конкретен случай както и добрия мениджмънт от 2000г. до сега фирмата е реализирала повече от 230 обекта.

Всичко това ни дава възможност да предложим на своите клиенти идея и да я реализираме!